Compendi de bases i convocàtoria

Amb la 19a BIENNAL DE CERÀMICA D’ESPLUGUES ANGELINA ALÓS, L‘Ajuntament d’Esplugues té el desig i la voluntat de continuar impulsant la presència de la ceràmica a la nostra ciutat.
Les bases reguladores de la concessió d’aquest certamen foren aprovades per la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Esplugues amb data 9 de març de 2018.

1. PARTICIPACIÓ
Podran participar-hi, de forma individual o col•lectiva, els ceramistes de qualsevol país del món.
Les normes i condicions d’aquest concurs s’entenen acceptades pels concursants només pel fet de participar-hi. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització de la Biennal.

2. REQUISITS DE PRESENTACIÓ D’OBRES
Cada participant podrà presentar un màxim de tres obres de nova creació. Cada obra podrà constar d’una o més peces, que es presentaran en conjunt sota un mateix títol.
Les obres presentades hauran de ser originals i inèdites, realitzades amb materials ceràmics. No s’admetran obres de caràcter industrial o provinents d’altres concursos.
En cap cas podran excedir de 2 metres lineals en la seva major dimensió ni d’1 metre cúbic de volum total.
Les peces presentades a concurs han de poder ser exposades a les sales corresponents i mai podran ser substituïdes per imatges fixes o en moviment.

3. SOL•LICTUDS I DOCUMENTACIÓ
Les sol•licituds d’inscripció s’hauran de formalitzar online a:
www.museus.esplugues.cat/biennal

La sol•licitud d’inscripció anirà acompanyada del currículum vitae de l‘artista/es, i hauran d’incloure la seva fotografia personal.
Cada sol•licitud anirà acompanyada d’un màxim de 3 fotografies digitals de cadascuna de les obres presentades a concurs. Les fotografies hauran d’haver estat preses sobre fons neutre, en format JGP, amb bona resolució, i amb un màxim de 4 MB. El nom de cada fotografia haurà de coincidir amb el títol de cada obra, numerada per ordre.
Tota la documentació que acompanyi les inscripcions quedarà en propietat de l’Ajuntament d’Esplugues

4. TERMINI D’INSCRIPCIÓ
El termini de presentació de sol•licituds finalitzarà el 30 de juny de 2018

5. COMUNICACIONS AMB LES PERSONES PARTICIPANTS
La totalitat de comunicacions i notificacions a les persones participants seran realitzades mitjançant l’adreça electrònica que hagi estat facilitada per la persona participant, en cas que es tracti de comunicacions individuals. En el cas de les comunicacions que hagin de fer-se per a la totalitat de les persones participants es realitzarà en el lloc web::
www.museus.esplugues.cat/biennal (*)

6. SELECCIÓ D’OBRES
D’entre les inscripcions presentades, el Jurat que es designi, n’elegirà les admeses a concurs a partir de la documentació remesa. La seva decisió serà inapel•lable, i es notificarà a les persones participants a través de la llista dels seleccionats durant la segona quinzena del mes de juliol a:
www.museus.esplugues.cat/biennal (*)

7. LLIURAMENT D’OBRES SELECCIONADES
Les obres admeses a concurs s’hauran de lliurar al Museu Can Tinturé, del 24 al 29 de setembre de 2018, de dilluns a dissabte, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Fora d’aquest termini no s’acceptarà cap peça.
Les obres hauran de portar un embalatge adequat i resistent, de forma que pugui suportar el transport corresponent. L’Ajuntament d’Esplugues no es responsabilitza dels trencaments o desperfectes que s’hagin produït com a conseqüència de transport i lliurament. Les obres trencades quedaran fora de concurs.
A la part exterior de l’embalatge hi haurà de constar:
“19a BIENNAL DE CERÀMICA D’ESPLUGUES ANGELINA ALÓS.”, les dades postals, la fotografia de l’obra amb el títol i el núm. d’inscripció assignat.

La totalitat de les despeses derivades de la tramesa i lliurament de les obres admeses, com ara les de transport, duanes, tributs o de qualsevol altra mena, seran a càrrec de les persones participants. L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat no realitzarà cap actuació amb relació a les obres enviades que no sigui la pròpia de la seva recepció a l’adreça indicada.

Una vegada hagin estat degudament lliurades les obres, l’organització d’aquest certamen prendrà totes les mesures de seguretat que estiguin al seu abast per a la millor conservació de les obres.

8. PREMIS
Els premis següents, amb dotació econòmica, estan patrocinats per les empreses Nestlé España S.A., FIATC Assegurances i Soler i Sauret, S.A.:

A PREMI CIUTAT D’ESPLUGUES dotat amb 4.000 euros
B PREMI ANGELINA ALÓS dotat amb 3.000 euros
C PREMI PUJOL I BAUSIS dotat amb 2.000 euros

Els premis estaran subjectes a la retenció fiscal que correspongui segons la legislació vigent en el moment del seu lliurament.
Hi haurà, també, el PREMI DEL PÚBLIC sense dotació econòmica.
Les persones premiades, inclosa la corresponent al Premi del públic, podran exposar col•lectivament durant el transcurs de l’any 2019 a la sala d’exposicions de l’Associació de Ceramistes de Catalunya, amb seu a la ciutat de Barcelona.

9. EXPOSICIÓ
Les obres seleccionades seran exposades al Museu Can Tinturé, del 26 de d’octubre del 2018 al 13 de gener del 2019, i se n’editarà un catàleg en paper i/o en versió digital.
Les peces que requereixin una gran complexitat de muntatge i/o exposició s’adaptaran a les condicions dels recursos i dels espais disponibles.

10. PREMI DEL PÚBLIC
En el transcurs de l’exposició, el públic visitant podrà votar d’entre totes les obres seleccionades, la que més li agradi. El dia de la clausura de l’exposició es farà públic el resultat i s’expedirà un diploma acreditatiu de la peça més votada.

11. JURAT
El Jurat que farà la selecció i atorgarà els premis serà nomenat per l’Ajuntament d’Esplugues i estarà compost per persones reconegudes expertes del món de la ceràmica i de l’art en general.

La composició del Jurat es publicarà al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament.
www.museus.esplugues.cat/biennal (*)

El seu veredicte serà inapel•lable. Encara que les obres hagin estat prèviament seleccionades el Jurat es reserva el dret d’excloure-les de l’exposició si s’escau.

12. VEREDICTE I ACTE LLIURAMENT DE PREMIS
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat notificarà la decisió del Jurat en un acte públic, dijous 25 de d’octubre de 2018, a la sala d’actes de La Masoveria del Museu de Can Tinturé, i lliurarà els premis als artistes guardonats, o a qui legalment els representi. El següent dia es farà pública la decisió a:
www.museus.esplugues.cat/biennal (*)

13. DRETS SOBRE OBRES ADMESES I SOBRE LES PREMIADES

Les obres guardonades amb dotació econòmica restaran en plena propietat de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat; sense perjudici del respecte als drets d’autor reconeguts a les disposicions legals corresponents.

La participació en aquest certamen porta implícita l’autorització a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per part de la persona autora de les obres admeses, amb relació a:

– La divulgació de l’obra, amb el nom, pseudònim, signe o, en el seu cas, anonimat, segons hagi manifestat al moment de formular la corresponent sol•licitud de participació.
– La comunicació pública de l’obra per qualsevol mitjà adequat per a aquesta finalitat en atenció a la seva naturalesa.
– La reproducció, en qualsevol suport o mitjà, de la imatge de les obres admeses.

Aquesta autorització es realitza a títol gratuït i el seu abast resta circumscrit a les actuacions de promoció, exposició, comunicació i/o publicitat pròpies del certamen, en les seves diferents edicions, o de les activitats museístiques, culturals, de patrimoni cultural o de qualsevol altra índole que organitzi o patrocini l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i els ens que puguin formar el seu sector públic.

14. RETORN DE PECES NO PREMIADES
Les obres no premiades i la premiada pel Públic s’hauran de retirar del 16 al 23 de gener 2019, al mateix lloc de presentació d’obres, de dilluns a dissabte, de 10 a 14 i de 17 a 20 h.
La retirada de les obres es podrà realitzar per les persones autores o per la persona que disposi de la seva autorització expressa o representació.

Conclòs el termini de retorn de peces, s’entendrà que la persona autora renuncia a l’obra i a la seva retirada. Les obres no retirades passaran a ser de propietat municipal, a tots els efectes legals, sense que la persona autora pugui sol•licitar la seva devolució ni compensació de cap tipus.

(*) També es pot consultar al tauler municipal

This post is also available in: Spanish English