Foto. Angelina Alós treballant al seu taller . AMEL. Col·lecció Família Angelina Alós. Autoria desconeguda. Reg. 27576

II PREMI DE RECERCA TERESA JANSANA

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat convoca la segona edició del premi de recerca “Teresa Jansana”, amb una dotació econòmica de 2.000 euros.

En la segona edició del premi, es proposa desenvolupar un projecte de recerca sobre la ceramista Angelina Alós Tormo, amb l’objectiu de recollir la seva trajectòria professional dins de la història de la ceràmica contemporània catalana i espanyola.

Presentació oficial:

Dimecres 13 de març a les 18.30 h a La Masoveria de Can Tinturé.

Angelina Alós Tormo

Angelina Alós  Tormo (València 1917- Barcelona 1997) va ser una avançada del seu temps com a artista i com a dona, en uns moments en què l’art de la ceràmica era exercit majoritàriament per homes. La seva concepció de la ceràmica com a art en majúscules i la seva obra poc convencional, la van convertir en precursora i referent d’artistes posteriors. La ceramista, que tenia el seu taller i escola a Esplugues, va mantenir un lligam molt estret amb la ciutat i va ser impulsora de la biennal internacional de ceràmica d’Esplugues.

Com moltes altres artistes contemporànies, malgrat la a importància de la seva obra i la seva influència en creadores posteriors, fins al moment no hi ha una recerca amb profunditat que situï la seva trajectòria en marc de la ceràmica contemporània. La convocatòria d’aquest premi és una passa més en favor de la visibilització de les dones artistes, i vol pal·liar aquesta mancança històrica.

Presenta el teu projecte de recerca a l’entorn de l’obra i la trajectòria de la ceramista Angelina Alós Tormo.

Inscripcions obertes fins al 30 d’abril

Informació pràctica

Participació:

Podrà participar-hi qualsevol persona física que estigui duent a terme estudis superiors, o amb aquests estudis superiors finalitzats, tant de forma individual com col·lectiva. En aquesta convocatòria es valorarà especialment les titulacions d’Història, Història de l’Art i Humanitats.

Tema:

La trajectòria professional de la ceramista Angelina Alós Tormo, dins la història de la ceràmica contemporània catalana i espanyola.

Requisists del treball:

Ha de ser un treball original en matèria de la temàtica proposada, realitzat des de la  perspectiva feminista.

El treball podrà ser escrit en llengua catalana o castellana.

Presentació de sol·licituds:

La sol·licitud per participar en el Premi s’haurà de formalitzar en línia i acompanyada del programa descriptiu del projecte i amb la documentació requerida.

Període d’inscripció: des de l’endemà de la publicació al BOPB fins al 30 d’abril de 2024 a les 23:59.

Els documents que han d’acompanyar a la sol·licitud són:

  • Fotocòpia del DNI o NIF.
  • Currículum de la persona, persones o entitats responsables del projecte.
  • Títol del projecte.
  • Programa descriptiu del projecte proposat a doble espai i a una sola cara, en font Arial 12 i amb una extensió màxima de 4.000 paraules. S’hi poden incloure els annexos i els suports audiovisuals que es considerin convenients

El projecte proposat ha de portar títol i ha d’incloure, almenys:

  • Objectius de la recerca.
  • Justificació del projecte i/o metodologia.
  • Organització per dur a terme l’acció proposada.
  • Pla de treball i calendari.

En qualsevol cas el Jurat podrà demanar la informació complementària que consideri necessària amb relació als projectes presentats.

Criteris de valoració:

Es valoraran en les sol·licituds presentades:

  • La novetat del coneixement aportat per la investigació
  • L’adequació del treball a la temàtica de la convocatòria
  • La correcció de la proposta metodològica
  • La coherència de l’estudi i de les conclusions
  • L’originalitat de la temàtica tractada
  • La presentació i estructura prevista.

Resolució de la convocatòria:

El procediment de concessió d’aquest premi és el de concurrència competitiva i la resolució del Jurat es farà pública en el transcurs dels trenta dies hàbils posteriors a la finalització del termini de la presentació de les sol·licituds, en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament, la web de l’Ajuntament i la web dels Museus d’Esplugues.

Premi:

S’atorgarà un únic premi de 2.000 €. El pagament, prèvia valoració del Jurat, es farà efectiu en dues parts. Un 50% en el moment de la resolució i el 50% restant un cop lliurat la totalitat del treball. Aquestes dotacions estaran subjectes a les retencions fiscals que corresponguin.

La persona premiada haurà de retornar els diners que hagi pogut cobrar en el cas de no finalitzar ni presentar el treball proposat.

Lliurament del treball:

El termini per lliurar el treball de recerca és de 12 mesos a partir de fer-se pública la resolució del Jurat. En casos extraordinaris, degudament justificats i documentats, el Jurat podrà prorrogar el termini de la presentació dels treballs.

El treball haurà de presentar-se a doble espai i a una sola cara, de mida DIN A4, en font Arial 12 i amb una extensió mínima de 50 fulls i màxima de 150 fulls.

Es presentarà el treball final, en format PDF, i un resum sumari del seu contingut d’entre 1 i 3 folis, per mitjans electrònics al Registre General de l’Ajuntament d’Esplugues. A banda, s’enviarà pels mitjans que decideixi el jurat, el text en format ODT de LibreOffice o .doc de Microsoft Word, mentre que les fotografies o altres imatges seran en format .jpg o TIFF amb una resolució de 300 ppi.

El format en PDF lliurat restarà en propietat de l’Ajuntament d’Esplugues, que serà qui el posarà a disposició del públic per a la seva consulta a l’Arxiu Municipal.

Acceptació i obligacions:

La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació de les bases generals i d’aquesta convocatòria. Sens perjudici de la responsabilitat en què pugui incórrer la persona candidata, la deformació de fets, l’ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol·licitud comportaran la revocació d’aquest premi.

En cas de renúncia de les persones seleccionades, el seu lloc l’ocuparan les persones de la llista de reserva si escau. És obligació de la persona premiada complir els objectius del projecte de recerca presentat, en cas contrari el dret al premi  s’extingirà. La resolució adoptada posarà fi a la via administrativa.

Consulta i descarrega les Bases Generals  i la convocatòria de la 1a edicio del Premi de Recerca Teresa Jansana:

BASES GENERALS PREMI DE RECERCA TERESA JANSANA

PREMI DE RECERCA TERESA JANSANA PRIMERA CONVOCATÒRIA 2024

Contacte

Informació:

Museus d’Esplugues de Llobregat

93 470 02 18 o museus@esplugues.cat

Horari d’atenció telefònica:

De dimarts a divendres de 9 a 14 i de 17 a 20 h.

Edicions anteriors

I Edició –  2023

Les treballadores de La Rajoleta

X