21 BIENNAL DE CERÀMICA D’ESPLUGUES ANGELINA ALÓS

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat convoca una nova edició del certamen de ceràmica més antic de Catalunya.

Calendari

Inscripcions

Fins al 7 de maig de 2023

Selecció d’obres

Segona quinzena de maig

Exposició de les obres seleccionades

Del 21 de juliol de 2023 al 14 de gener de 2024

Acte de lliurament de guardons

5 d’octubre de 2023

Acte de clausura

14 de gener de 2024

Actualitat

La Biennal de ceràmica d’Esplugues bat el seu rècord d’inscripcions.

9 de maig de 2023

Diumenge 7 de maig es va tancar el període d’inscripció per la 21 edició del certamen de ceràmica d’Esplugues.  S’han rebut 129 inscripcions, la qual cosa suposa un rècord de participació, superant el llindar de les 119 de l’edició de 2016…

Seguir llegint…

Obres seleccionades

El 18 de maig es va reunir el jurat de la #21BiennalEsplugues , i ja son púbiques les 34 obres seleccionades per la fase final de certamen internacional de ceràmica.

Consulta aquí el llistat.

Jurat

El jurat designat segons  Decret d’Alcaldia  núm. 2023/1386 aprovat el 14 d’abril de 2023  per a la 21 Biennal de Ceràmica d’Esplugues Angelina Alós està format per : 

Isabel Fernández del Moral

 historiadora, membre de l’Acadèmia Internacional de Ceràmica i conservadora de la Col·lecció de Ceràmica del Museu del Disseny de Barcelona

Manel Diestre Marín 

Ceramista i artesà. Membre de la junta directiva de l’Associació Ceramistes de Catalunya, soci fundador del Taller de Ceràmica SOT  i mestre artesà que ha col·laborat en nombroses intervenció del patrimoni arquitectònic

Mònica Ramona Navarro

Co directora de la galeria Artur Ramon Art, experta en art modern i contemporani, i Presidenta del Gremi de Galeries d’Art de Catalunya.

Bases i Inscripcions

Participació:

Podran participar-hi, de forma individual o col·lectiva, les persones ceràmistes de qualsevol país del món.

Les normes i condicions d’aquest concurs s’entenen acceptades pels concursants només pel fet de participar-hi. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització de la Biennal.

Requisits de presentació d’obres:

Cada participant podrà presentar un màxim de tres obres de nova creació. Cada obra podrà constar d’una o més peces, que es presentaran en conjunt sota un mateix títol.
Les obres presentades hauran de ser originals i inèdites, realitzades amb materials cerà¬mics. No s’admetran obres de caràcter industrial o provinents d’altres concursos.
En cap cas no podran excedir els 2 metres lineals en la seva major dimensió ni 1 metre cúbic de volum total.
Les peces presentades a concurs han de poder ser exposades a les sales corresponents i mai no podran ser substituïdes per imatges fixes o en moviment.

Sol·licituds i documentació:

Les sol·licituds d’inscripció s’hauran de formalitzar en línia a la web dels museus d’Esplugues (accés al formulari més abaix).
Els documentes que han d’acompanyar la sol·licitud :

  • Curriculum vitae de l’artista, o artistes
  • Fotografia personal.
  • Fins a  3 fotografies digitals de cadascuna de les obres presentades a concurs. Les fotografies hauran d’haver estat preses sobre fons neutre, en format JPG, amb bona resolució, i amb un màxim de 4 MB. El nom de cada fotografia haurà de coincidir amb el títol de cada obra, numerada per ordre.
    Tota la documentació que acompanyi les inscripcions quedarà en propietat de l’Ajuntament d’Esplugues.

Termini d’inscripció

Fins al 7 de maig de 2023, a les 23:59

Comunicacions amb les persones participants: 

La totalitat de comunicacions i notificacions a les persones participants seran realitzades mitjançant l’adreça electrònica que hagi estat facilitada per la persona participant, en cas que es tracti de comunicacions individuals.

En el cas que les comunicacions s’hagin de fer per a la totalitat de les persones participants, es realitzaran en el lloc web dels museus d’Esplugues.

Selecció d’obres:

D’entre les inscripcions presentades, el Jurat que es designi n’elegirà les admeses a con­curs a partir de la documentació remesa. La seva decisió serà inapel·lable, i es notificarà a les persones participants a través de la llista dels seleccionats durant la segona quinzena del mes de maig en el lloc web dels museus d’Esplugues.

 

Lliurament de les obres seleccionades:

Les obres admeses a concurs s’hauran de lliurar al Museu Can Tinturé, de l’1 al 16 de juny de 2023, en l’horari d’obertura del Museu (de dimarts a divendres de 17 a 20, dissabtes de 10 a 14 i de 17 a 20, i diumenges i festius de 10 a 14h). Fora d’aquest termini no s’acceptarà cap peça.

Les obres hauran de portar un embalatge adequat i resistent, de manera que puguin suportar el transport corresponent. L’Ajuntament d’Esplugues no es responsabilitza dels trencaments o desperfectes que s’hagin produït com a conseqüència de transport i lliura­ment. Les obres trencades quedaran fora de concurs.

A la part exterior de l’embalatge hi haurà de constar:

“21a BIENNAL DE CERÀMICA D’ESPLUGUES ANGELINA ALÓS”.

Les dades postals: C. de l’Església, 36, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona (Espanya), la fotografia de l’obra amb el títol i el número d’inscripció assignat.

La totalitat de les despeses derivades de la tramesa i lliurament de les obres admeses, com ara les de transport, duanes, tributs o de qualsevol altra mena, seran a càrrec de les persones participants.

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat no realitzarà cap des­pesa econòmica ni actuació amb relació a les obres enviades.

Una vegada hagin estat degudament lliurades les obres, l’organització d’aquest certamen prendrà totes les mesures de seguretat que estiguin al seu abast per a la millor conser­vació de les obres.

Premis:

Els premis, patrocinats per les empreses Nestlé España, SA, FIATC Assegurances i Soler i Sauret, SA, tenen les següents dotacions econòmiques:

  • A. PREMI CIUTAT D’ESPLUGUES dotat amb 4.000 €
  • B. PREMI ANGELINA ALÓS dotat amb 3.000 €
  • C. PREMI PUJOL I BAUSIS dotat amb 2.000 €

Els premis estaran subjectes a la retenció fiscal que correspongui segons la legislació vigent en el moment del seu lliurament.
Hi haurà, també, el PREMI DEL PÚBLIC, sense dotació econòmica.

Exposició temporal

Les obres seleccionades seran exposades al Museu Can Tinturé, del 21 de juliol de 2023 al 14 de gener de 2024, i se n’editarà un catàleg en paper i/o en versió digital.

Les peces que requereixin una gran complexitat de muntatge i/o exposició s’adaptaran a les condicions dels recursos i dels espais disponibles.

Jurat:

El Jurat que farà la selecció i atorgarà els premis serà nomenat per l’Ajuntament d’Esplu­gues i estarà compost per persones reconegudes expertes del món de la ceràmica i de l’art en general.

La composició del Jurat es publicarà al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajunta­ment i en el lloc web dels museus d’Esplugues. El seu veredicte serà inapel·lable. Encara que les obres hagin estat prèviament seleccio­nades, el Jurat es reserva el dret d’excloure-les de l’exposició, si escau. 

Criteris de valoració de peces:

Es valorarà la complexitat tècnica, la qualitat formal de la proposta, la dimensió estètica, l’originalitat i/o el simbolisme de la peça.

Veredicte i lliurament de premis:

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat notificarà la decisió del Jurat en un acte públic el dimecres 5 d’octubre de 2023, al Centre Cultural Robert Brillas d’Esplugues de Llobregat, i lliurarà els premis a les persones guardonades, o a qui legalment les representi.

El dia següent es farà pública la decisió en el lloc web dels museus d’Esplugues.

Drets sobre les obres admeses o guanyadores:

Les obres guardonades amb dotació econòmica restaran en plena propietat de l’Ajunta­ment d’Esplugues de Llobregat, sense perjudici del respecte als drets d’autor reconeguts a les disposicions legals corresponents.

La participació en aquest certamen porta implícita l’autorització a l’Ajuntament d’Esplu­gues de Llobregat, per part de la persona autora de les obres admeses, amb relació a:

– La divulgació de l’obra, amb el nom, pseudònim, signe o, si escau, anonimat, segons hagi manifestat al moment de formular la corresponent sol·licitud de participació.

– La comunicació pública de l’obra per qualsevol mitjà adequat per a aquesta finalitat en atenció a la seva naturalesa.

– La reproducció, en qualsevol suport o mitjà, de la imatge de les obres admeses.

Aquesta autorització es realitza a títol gratuït i el seu abast resta circumscrit a les actua­cions de promoció, exposició, comunicació i/o publicitat pròpies del certamen, en les seves diferents edicions, o de les activitats museístiques, culturals, de patrimoni cultural o de qualsevol altra índole que organitzi o patrocini l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i els ens que puguin formar el seu sector públic.

Retorn de les peces no premiades:

Les obres no premiades i l’obra premiada pel públic s’hauran de retirar del 23 a 27 de gener de 2024 al mateix lloc de presentació d’obres, en l’horari d’obertura del Museu Can Tinturé.

La retirada de les obres es podrà realitzar per les persones autores o per la persona que disposi de la seva autorització expressa o representació.

Conclòs el termini de retorn de peces, s’entendrà que la persona autora renuncia a l’obra i a la seva retirada. Les obres no retirades passaran a ser de propietat municipal, a tots els efectes legals, sense que la persona autora pugui sol·licitar-ne la devolució ni com­pensació de cap tipus.

Consulta i descarrega les Bases Generals  i la Convocatòria de la 21 Biennal de Ceràmica d’Esplugues Angelina Alós ( documentació oficial) :

BASES GENERALS ( Disponible en català)

 CONVOCATÒRIA 2023 – 21 EDICIÓ ( Disponible en castellà)

Activitats a l’entorn de la 21 BIENNAL 

Informació disponible  properament

Contacte

Informació:

Museus d’Esplugues de Llobregat

93 470 02 18 biennal@esplugues.cat 

Horari d’atenció telèfonica:

De dilluns a divendres de 9 a 14 i de 17 a 20 h.

Organització

Patrocinis

Amb el suport

X